Privacy

 

Privacy Beleid 

Cabinet Adviseurs Geleen waaronder Atees valt werkt voortdurend aan de invulling van nieuwe privacyregels, Om onze dienstverlening op een correcte manier te kunnen uitvoeren beschikken wij over persoonsgegevens die onze relaties eerder aan ons ter beschikking hebben gesteld. Deze gegevens liggen vast in de verschillende systemen die benodigd zijn voor het gehele totstandkomingsproces van onze producten en diensten. Deze systemen worden permanent gemonitord en zijn voorzien van de laatste beveiligingstechnologie.

 

Gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor deze zijn verstrekt.

 

Deze doelen zijn de klantacceptatie en het uitvoeren van de afgesproken dienstverlening. Gegevens kunnen worden gebruikt ten behoeve van communicatie en in het kader van de dienstverlening. Daarnaast zal Cabinet Adviseurs Geleen waaronder Atees valt informatie in algemene zin geven. Daarbij zullen geen persoonsgegevens worden gebruikt.

 

Persoonsgegevens worden niet gedeeld, tenzij daar een wettelijke grondslag voor is. Bijvoorbeeld wanneer politie, justitie of toezichthouders op grond van de wet gegevens bij ons opvragen. Ook kan een rechter ons verplichten om gegevens te verstrekken of in te laten zien.

 

Cabinet Adviseurs Geleen waaronder Atees valt slaat haar data altijd op binnen de grenzen van de Europese Unie. Mochten in het kader van de dienstverlening gegevens worden gedeeld buiten deze grenzen, dan zal dit gebeuren met een daarbij passende beveiligingsniveau.

 

 

Indien de optimalisatie van onze dienstverlening dit vereist maken wij gebruik van diensten van verbonden partijen. Cabinet Adviseurs Geleen waaronder Atees valt hecht daarbij zeer aan privacy, de wijze waarop met persoonsgegevens wordt omgegaan en de beveiliging daarvan.

 

Persoonsgegevens worden enkel met toestemming bij één van deze partners opgeslagen. Uiteraard heeft Cabinet Advisseurs Geleen waar Atees onder valt met deze partners afspraken en procedures gemaakt hoe deze met betreffende  persoonsgegevens om dienen te gaan. Deze afspraken zijn in verwerkers-overeenkomsten vastgelegd.

 

Om welke en hoeveel partners het gaat is afhankelijk van de dienstverlening die onze Consultants voor u uitvoert, maar het gaat om partners in de volgenden categorieën; ontwerpen, onderhouden en verbeteren van IT-systemen en applicaties, Dienstverleners op het gebied van  accountncy, financiële, tekstverwerking en rekenkundige software.

 

Medewerkers welke toegang hebben tot uw gegevens zijn wettelijk verplicht geheimhouding te bewaren, Voor zover de wettelijke geheimhouding niet van toepassing is geldt een afzonderlijk getekende geheimhoudingsverklaring.

 

Gegevens worden door ons conform de wettelijk voorgeschreven termijnen bewaard. Ggevens welke niet onder de wettelijke bepalingen  vallen deze worden door ons 12 maanden na registratie vernietigd tenzij sprake is van permanente gegevens worden bewaard gedurende de periode dat de klantrelatie bij ons bestaat.   

 

Met betrekking tot persoonsgevens bestaan een aantal wettelijke bepaalde rechten:

 

  • Recht op inzage in door ons vastgelegde persoongegevens;
  • Recht op indienen van een verzoek tot correctie of verwijdering van persoonsgegevens;
  • Recht om bezwaar te maken (verzet) tegen bepaalde wijze van gebruik van persoongegevens.

 

In bepaalde gevallen kan of mag Cabinet Adviseurs Geleen waar Atees onder valt géén wijzigingen of verwijdering doorvoeren, bijvoorbeeld als dat in strijd is met wet- en regelgeving.

 

Wij hopen hiermee een zo volledig mogelijk inzicht geboden te hebben over de wijze waarop Cabinet Adviseurs waar Atees ook onder valt persoonlijke gegevens behandeld.

 

 

 

 

 

Bezoekadres

 

 

 

Telefoon

E-mail

 

KvK-nr.

 

 

 

 

 

 

 

Cabinet Adviseurs Geleen

Tomeikerweg 10

6161 RB Geleen

 

(0)46 - 410 67 66

info@atees.nl

 

852720634

 

CONNECT WITH US

Follow Us On Social Networks